ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τη στρατηγική, 
την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του ΓΠΑ» με Κωδικό ΕΛΚΕ 20.0430
  
8496_Ε47_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ_20.0430_ΓΡΑΜ.ΥΠΟΣΤ._ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ_6ΞΞΒ46Ψ8Ζ6-55Σ (1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
  
6ΣΨΕ46Ψ8Ζ6-9ΗΚ (1)
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΜΦΩΝΑ-ΜΕ-ΤΟ-407_80-1
   
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΠΕ για Διοικητική Υποστήριξη, μερικής απασχόλησης, 
στο παράρτημα του Καρπενησίου

4837_Ε47_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΕΡΚΑΣ_97.0002_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ_Ρ7ΥΡ46Ψ8Ζ6-ΗΞ9