Για διευκόλυνση επικοινωνίας έχει δημιουργηθεί μάθημα "Πρακτική Άσκηση" στο eClass.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την πρακτική άσκηση, που δεν βρίσκετε σε αυτή
τη σελίδα, να απευθύνεστε αποκλειστικά στέλνοντας μήνυμα μέσω του eClass.

Αίτηση για έγκριση πρακτικής άσκησης

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης καταθέτετε στην Γραμματεία του Τμήματος την παραπάνω αίτηση μαζί με το βιβλίο πρακτικής άσκησης, βεβαίωση του φορέα για την ολοκλήρωσή της και βεβαίωση ασφάλισης όλης της περιόδου άσκησης.

Πίνακας Επιλογής Πρακτικής Άσκησης με ΕΣΠΑ για το 
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Λόγω των ειδικών συνθηκών που προξενούνται από την πανδημία 
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 
μέχρι τη Δευτέρα 5/4/2021.
Κριτήρια ένταξης στο ΕΣΠΑ
Απόφαση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης 
Για την Ένταξη φοιτητών/τριων για πρακτική άσκηση στο ΕΣΠΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021
Ανακοίνωση - Οδηγίες
Αίτηση για έναρξη Πρακτικής Άσκησης
Υπεύθυνη Δήλωση Δημόσιου φορέα
Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιωτικού φορέα
Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό 
(Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21)
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και 
την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. 
Για το διάστημα αυτό παρατείνονται και τα ισχύοντα μέτρα για την Π.Α. φοιτητών.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 (ΦΕΚ 5350 τ.Β / 5-12-2020) παρατείνονται 
τα ισχύοντα μέτρα για την Π.Α. έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629 (ΦΕΚ 5255/τ.Β’/28-11-2020) η οποία 
αφορά στα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020”, παρατείνονται για 
το εν λόγω διάστημα τα ισχύοντα μέτρα για την Π.Α.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ με Τηλεεργασία 20 11 2020 τελ
ΕΝΤΥΠΟ 1_Υπ. Δήλωση φοιτητή
ΕΝΤΥΠΟ 2_Βεβαιωση φορέα υποδοχής ΠΑ χωρίς ΕΣΠΑ
ENTYΠΟ 2_Βεβαιωση φορέα υποδοχής ΠΑ με ΕΣΠΑ
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́ 4899) 
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη, αναστέλλονται 
όλες οι δια ζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης. 
Αναστέλλονται επίσης και οι εξετάσεις με φυσική παρουσία.
Επιχορήγηση φοιτητών για πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο  
(Ακαδ. Έτος 2020-2021) 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021
Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε τις οδηγίες για τη συμπλήρωση αίτησης και 
δικαιολογητικών των φοιτητών που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση κατά το
χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω των ειδικών συνθηκών που προξενήθηκαν από την πανδημία παρατείνεται 
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση μέχρι την Δευτέρα 26/10/2020.
Αίτηση για ανάθεση πρακτικής άσκησης
Στον σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχει πληροφόρηση για Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης

Αφορά φοιτητές/τριες του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με ενεργή σύμβαση Πρακτικής Άσκησης, 
που τέθηκαν σε προσωρινή απαγόρευση λόγω αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 .
Λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω :
1. την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 (Β΄783), 
2. την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.20 (Β΄956) & (ΦΕΚ Τεύχος Β΄1293/10.04.2020),
3. την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 (Β΄1699), 
4. την υπ’ αριθμ. 1976/31/20-03/20 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, 
Παρατείνονται, όλες οι ενεργές συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του π. ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας, για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί μέχρι την συμπλήρωση των 150 ασφαλιστικών 
ενσήμων πρακτικής άσκησης για την ολοκλήρωση τους.
Από το Συμβούλιο Ένταξης του Γ.Π.Α.
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης σε μορφή .pdf
Παρακαλούμε κατά την εκτύπωση να επιλέξετε "διπλής όψεως"

 

 Έκτακτη διακοπή πρακτικής άσκησης (Π.Α.) των φοιτητών  
Σε περίπτωση διακοπής της Π.Α. από φοιτητή να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος : 
1. Αίτηση για διακοπή της Π.Α. με αιτιολόγηση 
2. Βεβαίωση εργοδότη-Φορέα για την επιτυχή υλοποίηση της Π.Α. έως την ημερομηνία διακοπής 
3. Βεβαίωση ενσήμων για το διάστημα πραγματοποίησης Π.Α. 
4. Βιβλίο Π.Α. σωστά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο για το επιτυχώς υλοποιηθέν διάστημα Π.Α. 
Το βιβλίο Π.Α. θα φυλάσσεται στον φάκελο του φοιτητή και θα το παραλαμβάνει 
με τη νέα Σύμβαση από τη Γραμματεία για την ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η έναρξη κάθε νέας πρακτικής άσκησης καθώς και η πραγματοποίηση όσων βρίσκονται σε εξέλιξη 
αναβάλλονται έως τις 24 Μαρτίου 2020. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό 
Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 

Ανακοίνωση - Οδηγίες 
Αίτηση για Πρακτική Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 
Υπεύθυνη Δήλωση ΔημόσιοςΤομέας 
Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιωτικός Τομέας  

    ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι Δευτέρα 24-2-2020
2. Η Πρακτική Άσκηση αρχίζει μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Ανακοίνωση Γ.Π.Α. για πρακτική άσκηση

Ανακοίνωση – Οδηγίες

Αίτηση για πρακτική 2019

Ανακοίνωση Λειτουργίας ΕΣΠΑ Πρακτικής Άσκησης. 2019-2020.

Υπεύθυνη Δήλωση ΔημόσιοςΤομέας

Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιωτικός Τομέας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Πρακτική Άσκηση αρχίζει μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.