Έρευνα

FP7
Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει, ως leader σε ένα από τα 10 πακέτα εργασίας, στην υλοποίηση ανταγωνιστικού προγράμματος FP7 με τίτλο: AGFORWARD AGroFORestry that Will Advance Rural Development. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 23 Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να προωθήσει τις αγροδασοπονικές πρακτικές στην Ευρώπη συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014 και θα διαρκέσει 4 χρόνια.
Τίτλος έργου: «Ερευνα και ανάδειξη αιωνόβιων δένδρων του Δήμου Καρπενησίου»

Διάρκεια : 1 έτος (01-05-2012 έως 30-04-2013)
Προϋπολογισμός : 12.000 Ευρώ
Χρηματοδότηση: Δήμος Καρπενησίου
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής
Τίτλος ερευνητικού υποέργου: «Κλιματική αλλαγή και πυρκαγιές σε δάση ελάτης»

Εργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Λαμίας

Διάρκεια : 01-01-2012 έως 31-12-2013
Προϋπολογισμός : 82.000 Ευρώ
Επιστημονικός υπεύθυνος : Δρ. Ραυτογιάννης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής
Τίτλος ερευνητικού υποέργου: «Συμβολή δασολιβαδικών οικοσυστημάτων βαλανιδιάς της Δ. Ελλάδας στην τοπική ανάπτυξη και το περιβάλλον»

Εργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Λαμίας

Διάρκεια : 01-01-2012 έως 31-12-2013
Προϋπολογισμός : 82.000 Ευρώ
Επιστημονικός υπεύθυνος : Δρ. Παντέρα Αναστασία, Καθηγήτρια
Tο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, έχει αναλάβει και υλοποιεί το ανταγωνιστικό πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣΙΙΙ με τίτλο
«ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΙΑΣ ΤΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Το κύριο θέμα του προγράμματος αφορά τη βαλανιδιά (Q. ithaburensis, ένα χαρακτηριστικό ενδημικό είδος δρυός της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου το οποίο σχηματίζει παραδοσιακά δασολιβαδικά οικοσυστήματα με ιδιαίτερη στο παρελθόν αξία. Τα απαξιωμένα αυτά οικοσυστήματα επανέρχονται τελευταία στο προσκήνιο λόγω της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της ζήτησης οικολογικών προϊόντων. Στην κατεύθυνση αυτή έρχεται να συμβάλλει η προτεινόμενη έρευνα με τη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τη συμβολή των δασολίβαδων βαλανιδιάς στην τοπική ανάπτυξη και το περιβάλλον γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, σε μια χαρακτηριστική για τη βαλανιδιά περιοχή της Δ. Ελλάδας, θα ερευνηθεί ο ρόλος της βόσκησης –επικρατούσα σήμερα χρήση των δασολιβάδων βαλανιδιάς- στην φυτοπικοιλότητα και αναγέννηση του είδους, θα εξετασθεί η θρεπτική αξία των βαλανιδιών, θα εξετασθεί η εναλλακτική χρήση φυτικών ειδών των δασολιβάδων βαλανιδιάς, θα μελετηθεί η συμβολή της βαλανιδιάς στη δέσμευση του άνθρακα, θα διερευνηθεί το ιστορικό των δασολίβαδων βαλανιδιάς με τη χρήση δενδροχρονολογικών μεθόδων και τέλος θα γίνει η κοινωνική τους αξιολόγηση. Η γνώση αυτή θα συμβάλει θετικά στη δασική πράξη για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των δασολίβαδων βαλανιδιάς στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, στα πλαίσια της ζητούμενης βιώσιμης ανάπτυξης και της διατήρησης των οικοσυστημάτων ενόψει του κινδύνου ερημοποίησης πολλών περιοχών.
Επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η καθηγήτρια κα Παντέρα Αναστασία ενώ στο πρόγραμμα συνεργάζονται ερευνητές και καθηγητές εκτός από το ΤΕΙ Λαμίας, από το ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Καρδίτσας, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχει η διακεκριμένη καθηγήτρια για τέτοια συστήματα Maria-Rosa Mosquera Losada από Πανεπιστήμιο της Ισπανίας η οποία θα επισκεφτεί το δάσος μέσα στο 2013.
Πρόγραμμα: XM EOX: EL-0024

XM-EOX 2
ΕΡΓΟ: «Περιβάλλον – Αρχιμήδης II: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
του ΤΕΙ Λαμίας»

«Environment – Archimedes II: Funding of research groups in Technological Educational Institution of Lamia»

Εργο συγχρηματοδοτούμενο κατά 75 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέτρο 2.6: «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Ενέργεια 2.6.1: «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.ιδ: «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε Θέματα Περιβάλλοντος & Οικολογίας στα ΤΕΙ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
Τίτλος: Οικολογία των δασών βαλανιδιάς στην Ελλάδα
Διάρκεια : 01-01-2005 έως 31-08-2006
Προϋπολογισμός : 80.000 Ευρώ
Επιστημονικός υπεύθυνος : Δρ. Παντέρα Αναστασία Αναπλ. καθηγήτρια
ΕΡΓΟ: «Περιβάλλον – Αρχιμήδης: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
του ΤΕΙ Λαμίας»

«Environment - Archimedes: Funding of research groups in Technological Educational Institution of Lamia»

Εργο συγχρηματοδοτούμενο κατά 75 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέτρο 2.6: «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Ενέργεια 2.6.1: «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.ιδ: «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε Θέματα Περιβάλλοντος & Οικολογίας στα ΤΕΙ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Διάρκεια : 01-01-2004 31-08-2006
Προϋπολογισμός : 108.835 Ευρώ
Ιδρυματικός υπεύθυνος έργου : Δρ. Παντέρα Αναστασία Επίκουρος καθηγήτρια
Δομή του έργου:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Υποέργο 1 «Νέκρωση των ελατοδασών στην Ελλάδα». Δρ. Ραυτογιάννης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
Υποέργο 2 «Κλιματικές - περιβαλλοντικές μεταβολές και ευαισθησία των ετησίων δακτυλίων της χαλεπίου πεύκης στο λεκανοπέδιο της Αττικής». Δρ. Παπαδόπουλος Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής
Υποέργο 3 «Κεντρικές δράσεις». Δρ. Παντέρα Αναστασία
Επίκουρος Καθηγήτρια

Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια του Τμήματος Δασοπονίας του Παραρτήματος Καρπενησίου του ΤΕΙ Λαμίας.
∆ΑΣΗ ΒΑΛΑΝΙ∆ΙΑΣ:
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2011
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2011 4/7/2011 - 15/7/2011