ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Δήλωση προσωπικών δεδομένων

 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Υπουργική Απόφαση

Ανακοίνωση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Προσωπικά δεδομένα

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Τμήματος Δασολογίας & Δ.Φ.Π του Γ.Π.Α.) 
θα υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά για χορήγηση δωρεάν παροχών (στέγασης ή / και σίτισης), 
έως την Παρασκευή 11/10/2019 (μαζί με αίτηση, συνημμένα έντυπα, δικαιολογητικά κλπ).